Stichting Vrienden van Korenmolen de Regt

Ondersteunend aan onderhoud en restauratie van de Korenmolen zijn er 2 stichtingen, beide met een ANBI status. Hieronder staat alle informatie met betrekking tot ANBI over beide stichtingen en tevens de financiële verantwoording.

2. Stichting Vrienden van Korenmolen De Regt

De Stichting Vrienden van Korenmolen De Regt is per 12 maart 2013 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI, hetgeen betekent dat giften voor 125% aftrekbaar zijn.

Fiscaal/RSIN nummer: 8525.88.288
Bankrekening nr: NL56RABO036.17.72.963

Secretariaat:
De heer A. Boer
p/a Van Vlietstraat 1
2957 GC Nieuw-Lekkerland
Telefoon: 0184-683566
Email      :  vriendenvan@korenmolenderegt.nl
Website:  www.korenmolenderegt.nl

Samenstelling Bestuur:
De heer G. Zandvliet, voorzitter
De heer A. Boer, secretaris
De heer J. Simons, penningmeester

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Eventuele gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

Doelstelling van de stichting:
Het geven van financiële ondersteuning aan de Stichting Herstel Korenmolen De Regt.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het bijeenbrengen van gelden van vrienden van Stichting Korenmolen De Regt, door sponsoring, acties en dergelijke.
De stichting heeft niet het doel het maken van winst.
De stichting heeft inmiddels 174 vrienden die jaarlijks een donatie doen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Het beleid van de stichting is er op gericht om zoveel mogelijk vrienden te werven onder voornamelijk de Nieuw-Lekkerlandse en Kinderdijkse bevolking.
Deze vrienden maken het mogelijk om in het toekomstig onderhoud van de molen te voorzien.
Wij werven vrienden tijdens de opening van de molen in de maanden april t/m september.
Jaarlijks staan we met een stand op de Kinderdijkse Molenmarkt.
Ook organiseren we een braderie op de nationale Molendag.
Daarnaast onderhouden we kontakten met het lokale bedrijfsleven die ons met enige regelmaat sponsoren.

Activiteiten:

  • Molen open voor het publiek van april t/m september
  • Jaarlijkse deelname aan landelijke NL-Doet, actie van het Oranje Fonds
  • Deelname aan de Molenmarkt in Kinderdijk in september
  • Eigen korenmolenmarkt op landelijke molendag in mei
  • Diverse scholenprogramma’s in Korenmolen De Regt

Financiële verantwoording
De Stichting is op 12 maart 2013 opgericht.

Balans en staat van baten en lasten
Download hier het laatste jaarverslag:

Jaarverslag 2022 St Vrienden van Korenmolen De Regt